Lower Columbia Smelt

Topic 6:15

Round 2

ROOM

AFFIRMATIVE

NEGATIVE

JUDGE

zBYE

Western Washington LM

ZZZ-BYE

HSB 103

Valdosta JK

Lane WG

Ashley Tippins - Whitman

HSB 104

Whitman OB

Western Washington SM

Sean McKean - Oregon

HSB 105

Western Washington SD

Oregon HS

Kelsey Townsend - Valdosta

HSB 106

Western Washington AW

Valdosta SD

Dalton Richardson - Oregon

HSB 107

Western Washington KF

Oregon GL

Renny Herbert - Unaffiliated

HSB 123

Western Washington BG

Whitman CR

Mike Eaves - Valdosta